våra hundar

SE UCH DK UCH ELISABETH TAYLOR DU GRAND FRESNOY "Dita"

TOP BOSTON'S ICE ICE BABY "Lala"

JANE FONDA DU GRAND FRESNOY "Nina"

MONOGRAM Z CZANCA "Casper"

TOP BOSTON'S RISING STAR "Peggy"

RIKETS IRIS "Lovi"